منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می کند . اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در روزهای آینده زیان می بینید . اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد . اگر پالتویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است . پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل . اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست .

آیا این مطلب مفید بود؟
avatar

مهدیه

1399/06/31

سلام مامان من خواب دیده من سه تا پالتو خوشگلللل داشتم بعد اونا رو بدون اجازه مامانم بردم تا مغازه برا فروش بعد خیلیم کثیف کردم بعد وقتی مامانم میره روضه میبینه من با دامن بولیز اونجام میگه چرا بدون اجازه اومدی بعد پالتو هارو میبره خونه ولی یکی که زیاد کثیف بوده میندازه بیرون ولی من بازم اون پالتو هارو میبرم بیرون مغازه (اینم بگم من تازه کنکور دادم میخام تعیین رشته کنم )

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید