آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید