آنلی بیتون می‌گوید :

1 . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید ، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت .

2 . دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید ، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید