اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند

واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شود

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایانپرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید