لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که به کسی پول می‌دهید ، به این معنا است که به ثروت فراوانی خواهید رسید . اگر در خواب ببینید که کسی به شما پولی می‌دهد ، بیانگر زیان و ضرر مالی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید