محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید ، پرده داری می کرد ، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد ، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد . اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد ، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید