آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پرچمدار در خواب ، به این معنا است که نسبت به یکی از نزدیکان احساس حسادت می‌کنید . اگر در خواب خود را پرچمدار گروهی می‌بینید ، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلی هستید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید