آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پرچین در خواب ، بیانگر به دست آوردن خوشبختی و سعادت است . اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‌های خار کنار پرچین گیر کرده‌اید ، به معنای آن است که عده‌ای مانع از موفقیت شما می‌شوند . اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است ، بیانگر آن است که به زودی ازدواج می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید