آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید ، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‌شوید . اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست می‌خوانند ، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید