لوک اویتنهاو می گوید :

پنهان شدن : تشویش

پنهان کردن چیزی : نیات بد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‌کنید ، بیانگر آشفتگی روحی شما است . اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند ، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‌گیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید