محمد بن سیرین گوید :

پنیر به خواب ، اگر خشک باشد ، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر ، مال بسیار است ، که در حضر بدست آید .

جابر مغربی گوید :

پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت . اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد ، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد ، لکن زود خلاص شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های ما رزق و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند . مانند ماست ، پنیر ، نان و برخی چیزهای دیگر . پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می بینیم یا تر . ابن سیرین نوشته پنیر اگر خشک باشد و در خواب پنیر خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می آید و چنانچه پنیر تر و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود . در نفایس الفنون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می شود در خواب های ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی آید چون خود شیر ، شیره جان حیوانی است حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می دهند شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد . در همین نفیس الفنون آمده که دیدن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است . به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می شود و چطور می بینیم . اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید . پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می رسد که بعد ها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می گردد . چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد که سودش به اشخاص می رسد . اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می شود که در نتیجه زیان می بینید . اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می دهد و زیان مالی وارد می آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است . دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

2ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .

هانس کورت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در کارخانه‌های پنیرسازی کار می‌کنید ، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است . اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید