منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم . معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش ، پوتین ، چکمه ، گیوه ، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر نمی رسد . مثلا نوشته اند اگر کسی ببیند که پوتین یا کفش نو به پا دارد کنیزک تازه ای از بازار می خرد که امروز نه کنیزک هست و نه بازار برده فروشان . با توجه به تعریف هائی که از خواب داریم که بیشتر یا همه آن ها از نظر علمی ثابت شده پوتین قدرت و توان جسمی و روحی مرد است که با آن می تواند به جنگ مشکلات زندگی برود و راه های دشوار را در نوردد . اگر در خواب دیدید که پوتین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به سفری پر تلاش و تقلا می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز مستلزم فعالیت و پیگیری است و شما را به کاری بیشتر از گذشته وا می دارد . اگر پوتین کهنه به پا داشتید خواب شما می گوید در انجام کاری که می کنید موفق نخواهید بود یا اندوه و ملالی پیش می آید . همین حالت شدید تر است وقتی در خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا دارید . پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است ( نه هدف ) و یا این است که کسی به شما خیانت میکند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب شما می گوید فعلا از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر بمانید تا راه بهتری بیابد . هدف خوب است راه مناسب نیست . پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است . پوتین خریدن نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید . اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می خوریدو محصولی را از دست می دهید . مالی که حاصل تلاش و کار شما بود . چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید