آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید ، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‌آورید . اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‌روی هستید ، به این معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 21
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید