منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود . اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد ، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد ، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود . اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد گویای اینست که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند . اگر نوازنده پیانو دیده نشود زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید و اگر دیده شود و مرد باشد با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد و چنانچه صدایی خوش از پیانو شنیده شود مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد ، بی آن که واقعا شایستگی آن ستایش را داشته باشد . اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند . به هر حال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

2ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

3ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیلة پیانو نواخته می شود ، علامت آن است که زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید .

4ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است .

5ـ اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانة آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

6ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پیانو خریداری کرده‌اید ، به این معنا است که شما در زندگی انسان موفقی هستید . اگر در خواب مشغول نواختن پیانو باشید ، بیانگر آن است که کار اشتباهی را انجام می‌دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید