لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب بینید که در جنگی پیروز شده‌اید ، نشان‌دهنده‌ی رسیدن به موفقیت‌های کوتاه مدت است .

هانس کورت می‌گوید :

پیروزی در انجام کارها ، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگی می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید