محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد ، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید . اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد ، اگر آن پیشه ها نیکو است ، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند . اگر بد است ، دلیل بر شر و بدی است . اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک ، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید