لوک اویتنهاو می گوید :

پیشواز کردن مهمان ناخوانده

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید ، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مکانی خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید