محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید پیه خورد ، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد . اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد ، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید . اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است ، دلیل که مال حلال یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد .

اول : نعمت و فراوانی .

دوم : مال و منفعت .

سوم : گشایش کارهای بسته .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید