آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در کوچه‌های پر پیچ و خم قدم می‌زنید ، یعنی برای مدتی مشکلات گریبان گیرتان می‌شود . اگر در خواب پیچ و خم شاخه‌های درختان را ببینید نشانه‌ی به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید