محمد بن سیرین گوید :

پی در خواب ، جمع کننده حال و کار او است . اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است ، دلیل که دوستی که جمع کننده کار وحال او بود ، از او غائب شود ، یا از دنیا رحلت کند . اگر بیند پی ها بر تن او خشک شدند ، دلیل که از دوستان مفارقت جوید .

ابراهیم کرمانی گوید :

پی های تن ، دلیل بر خویشان و اهل بیت است . اگر بیند پی های او درشت و قوی بودند ، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید