ابراهیم کرمانی گوید :

چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است . دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است . اگر بیند چراغ تاریک می سوخت ، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن . اگر بیند چراغ فرو می رود ، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت ، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید . اگر غریب است ، زن کند یا کنیزک خرد . اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید . اگر بیند در شهر چراغ بسیار است ، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت ، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد . اگر بیننده خواب فاسق است ، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند . اگر مشرک است هدایت یابد . اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد . اگر بیند چراغ بمرد ، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد . اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود ، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود . اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است ، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است .

اول : پادشاه .

دوم : قاضی .

سوم : فرزند .

چهارم : عروسی .

پنجم : ولایت وحکومت .

ششم : سرای و خانه .

هفتم : مهترو رئیس .

هشتم : شادی .

نهم : علم .

دهم : توانگری ثروتمندی .

یازدهم : عیش خوش و زندگی راحت .

دوازدهم : کنیزک .

سیزدهم : منفعت .

چهاردهم : آن چه بیند همچنان است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند . افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن . چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند . برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد . لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند . اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

چراغ پایه

محمدبن سیرین گوید :

چراغ پایه

در خواب ، خدمتکار خانه است . اگر بیند

چراغ پایه

داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر

چراغ پایه

زنگ گرفته بود ، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینش ضعیف است . اگر دید

چراغ پایه

چوبین است ، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید