آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .

2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانة آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفة خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .

3ـ دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانة آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید