منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاری روبه رو می شود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش می رسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با کسی رو به رو می گردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت می کند . اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریبا خلاف این می شود یعنی خود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگتر از آن چه هستید احساس می کنید . تواناتر می شوید اگر در خواب شما را وادارند که چمباتمه بنشینید ، محکومیت پیدا می کنید و تخفیف شان می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید