آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .

2ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملی پیش نروید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید