منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش ، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست . چنین آدمی در زندگی ، به کار نمایش دادن می آید و کارآئی سود بخش ندارد زیان هم نمی رساند ، اگر در خواب دیدید که چوب پنبه ای دارید و می خواهید سر بطری را بپوشانید از مردی با این خصوصیات استفاده می کنید . اگر پول دادید و چوب پنبه خریدید چنان است که زر داده و باد خریده اند . به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و یک جستجوی عبث را در خواب نشان می دهد . اگر احیانا در خواب دیدید که چوب پنبه می خورید غم و غصه است که می خورید . کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و بی مصرف خبر می دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمی شود . کلاه چوب پنبه ای فریب است و اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید گول می خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می کنید ، علامت آن است که بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد .

2ـ دیدن چوب پنبة طبی در خواب ، نشانة بیماری و انرژی تلف شده است .

3ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال ، نشانة سعادت و کامیابی است .

4ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم ، نشانة آن است که افراد خطا کار شما را ناراحت می کنند .

5ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، نشانة نظم و سامان در کار و زندگی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند چوب پنبة بطری مشروبی را باز می کند ، علامت آن است که نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد که علاقة زیادی به او دارد . بینندة این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید