آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کارخانه در خواب ، علامت آن است که وظایف خود را با موفقیت به انجام خواهید رساند .

2ـ دیدن کارخانة متروک و ویران در خواب ، علامت بیمار شدن و بداقبالی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 24
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید