محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت ، دلیل نقصان مال است .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت ، دلیل که در علم و فضل شهرت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است .

اول : مال حلال .

دوم : کسب و معیشت ( کسب معاش ) .

سوم : کام یافتن ( کامیابی ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید