منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد . اندودن بام خانه با کاه گل نشان فرار رسیده غم و اندوهی است که دامن خانواده را هم می گیرد و به شخص بیننده خواب منحصر نمی شود . درست کردن کاه گل ایجاد ابتلا و بدبختی است به دست خویشتن . اگر دیدید کاه گل لگد می کنید به غم و غصه ای مبتلا می شوید . اگر دیدید دیگری کاه گل برای شما لگد می کند و آماده می سازد غمی برای شما می رسد که مترصد و منتظر آن بوده اید و فکر می کردید دامن شما را بگیرد . اگر ببینید که در کاه گل افتاده اید شما را به بلا مبتلا می کنند ولی از امام صادق علیه السلام نقل است که : چنانچه از گل بیرون آیید و خود را بشویید و لباس دیگری بپوشید که اثر گل در خواب از بین برود رفع بلا و نگرانی می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید