محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد ، دلیل که به قدر آن بزرگی و منفعت یابد . اگر به عسل خورد همچنین بود ، اگر به ماست و روغن خورد ، دلیل که نفع آن کمتر است . اگر بیند کاچی با چیزی ترش خورد ، دلیل غم و اندوه است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید