منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد و موظف می شوید ، یا وظیفه و تکلیفی را می پذیرید که اهمیت و صعوبت آن به اندازه بزرگی و سنگینی کباده ای است که در خواب دیده اید . اگر بیننده خواب ببیند که کباده ای سنگین و بزرگ در دست دارد تکلیفی مهم و وظیفه ای سنگین قبول می کند و بر دوش می گیرد و چنانچه کباده کوچک و سبک باشد کاری است کوچک و کم اهمیت تر که به هر حال پذیرفته است . خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تکلیف و تعهد تعبیر می شوند که کباده یکی از آن هاست . کباده را به زمین گذاشتن یا رها کردن نشانه رد مسئولیت و تعهد است . احساس خستگی نیز تقریبا به همین معنی است که نمی توانید به انجام تعهد خویش ادامه دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید