محمدبن سیرین گوید :

دیدن کرسی به خواب علم است .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن کرسی به خواب ، دلیل احاطت و قدرت حق تعالی است .

جابرمغربی گوید :

تاویل کرسی به خواب ، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کرسی به خواب بر شش وجه است .

اول : عدل .

دوم : انصاف .

سوم : عز و شرف .

چهارم : مرتبت منزلت .

پنجم : ولایت و فرمانروایی .

ششم : بلندی قدر و جاه ( والائی جاه و مقام ) .

اگر دید در آسمان بر کرسی نشسته بود . دلیل که کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزیز و مکرم گردد ، اما کرسی که درودگران تراشیده اند ، دلیل زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن بازگردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید