آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانة آن است که موقعیتهای زندگی شما نشان می دهند که برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست .

2ـ اگر زنی خواب ببیند حرفة همسرش کفاشی است ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید