محمدبن سیرین گوید :

دیدن کفتار درخواب ، دلیل بر زنی زشت و پلید بود . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود ، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همان طور که می دانید کفتار جانوری است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست . در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید . مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای سگ بگیرید . صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار . متقابلا ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما وحشت زده گمان کنید که آن حیوان کفتار است . صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می گیرد کفتار است نه سگ زیرا شما سگ را کفتار گرفته اید . اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است . این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید و نمی دانید چگونه جانوری است مهم نیست . آن چه اهمیت دارد برداشت شما است . اگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست . میمنت و شگون ندارد . اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید نیکو نیست چرا که خواب او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق می افتد و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند . اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد ، بگذرد و دور شود خوب است چون خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود و حمله کند خوب نیست . نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد ، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده اید . برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد . به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کفتار دشمن مکر به وی کند وگوش به حرفش دهد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید