محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت بود از بزرگی .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است که لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید