محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند

کندوی عسل

داشت ، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کندو در خواب های ما زنی است مال دار و متنعم و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می شویم . چنان چه در خواب ببینیم کندوئی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می شود . مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر . اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

کندوی عسل

دیدن کندو : ثروت

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید