محمدبن سیرین گوید :

دیدن کوال درخواب ، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل آورند . علی علیه السلام فرمود : اگر کسی درخواب بیند کوال نو و فراخ داشت ، دلیل منفعت است . اگر کوال کوچک بیند منفعت کمتر است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید