منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های تند و تلخ نداشته باشد . ترشی و چاشنی و رنگ بد آن نیز تعبیر را تغییر می دهد و غم و رنج می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 9
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید