آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب کوله پشتی کهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید