یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید

دیدن گرمابه غم واندوح بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید