محمدبن سیرین گوید :

گریختن درخواب . دلیل رستگاری است و بعضی گویند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد ، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد ، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت .

جابرمغربی گوید :

اگر دید مردان از زنان می گریختند ، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد ، دلیل شادی و سرور است .

اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید