محمدبن سیرین گوید :

خوردن امرود به وقت خود ، چون سبز و شیرین بود ، دلیل آن که مال حلال یابد . اگر به گونه زرد بود بیماری است . اگر بیند امرود می خورد و زرد بود ، دلیل که بیمار شود که نه به هنگام او بود . اگر امرود به گونه سبز باشد ، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است . اگر ترش و ناخوش بود اندوه است .

ابراهیم کرمانی گوید :

امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است . اگر بیند امرود را همی خورد ، دلیل برمنفعت است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است .

اول : مال حلال ،

دوم : توانگری ،

سوم : زن ،

چهارم : یافتن مراد ،

پنجم : منفعت .

اگر بیند پادشاه امرود می خورد ، دلیل که از مردی بزرگوار ، به همانقدر که خورده ، نفع یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است . هر چیز که اگر آن را بدست آورید خویشتن را کامروا احساس می کنید ممکن است در خواب شما به صورت گلابی شکل بگیرد . اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می یابید و به مراد می رسید . گلابی پول و مال و خواسته نیست بلکه لذت و کامروائی است مشروط بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد . در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی کند . گلابی زرد نیز کامروائی است اما بیماری را نیز همراه دارد . اگر گلابی که می خورید لکه دار باشد عیش شما منقص می گردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می آید . اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می کنید و دچار خسران می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن امرود بلهو مشغول شود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن گلابی در خواب ، نشانة کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است .

2ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخة درخت آویخته است تعریف می کنید ، علامت آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد .

3ـ چیدن گلابی در خواب ، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می کنید ، نشانة آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت .

5ـ پختن گلابی در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه کم دوام است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید