منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر مردی در خواب ببیند گلو بند بسته است خوب نیست . چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن ، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن . البته فرق است بین گلو بند زینتی زنان و زنجیر طلائی که مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن می بندند . با این توضیح گلو بند در خواب تعهد و دین است اعم از دین اخلاقی یا مالی . اگر در خواب ببینید که گلوبندی بر گردن دارید خواب شما می گوید مدیون خواهید شد یا مدیون هستید . چنانچه در خواب ببینید گلوبندی دارید و آن را باز می کنید و گردن لخت خود را مشاهده می نمائید نشان آن است که از زیر بار دین بیرون می آئید و وام خود را می گذارید یا تعهد خویش را انجام می دهید . سنگینی و کلفتی گلو بند از هر جنسی که باشد نشان سبکی و سنگینی دین است . اگر گلوبند کلفت و سنگین باشد وام شما سنگین است و اگر نازک باشد اندک است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید