آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن ادارة گمرک در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد .

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک می شوید ، نشانة آن است که برای رسیدن به مقامی تلاش می کنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون می آیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهای تجاری دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید