یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است .

2ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید