منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید ، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست . در این صورت ، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید