آیا ویروس کرونا از طریق روابط جنسی هم منتقل می شود؟

کرونا را قطعا باید خبرسازترین موضوع در طی ماه های اخیر در تمام دنیا دانست، زیرا این ویروس ذره بینی همه ی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مسائل مهم در زندگی افراد برقراری روابط جنسی است که کرونا به این حوزه نیز رحم نکرده و مردم باید نکاتی را حین رابطه جنسی رعایت کنند.