اگر به دنبال اسامی شیک برای دختر خود هستید، بهتر است اسامی دخترانه ترکی را نیز نگاهی بیاندازید چر ا که در بین اسم دختر ترکی ، اسم های زیبایی جا گرفته اند. به این منظور کافیست تا به لیست تهیه شده در تانما از اسم دخترانه ترکی زیبا بهره بگیرید. از آن جا که اسم دخترانه ترکی قشنگ بسیار زیاد موجود است، لذا در این بخش شما به سادگی می توانید برخی از این اسامی را که معنای زیبایی دارند و به دل شما می نشینند را گلچین کنید و با توجه به انتخاب های دیگر خود، بهترین آن را برگزینید.

اسم دختر ترکی با الف


 • آچالیا: نام گلی است
 • آچقین گول : گل شکفته شده
 • آچیق گول : غنچه یا گل شکفته شده
 • آدیگول : نام مانندگل ، معادل گُلنام در فارسی
 • آسلیم : مفید،دارای خیر
 • آغان : شهاب آسمانی، زبانه آتش
 • آغ بنیز: سفید چهره /در آذری رایج نیست
 • آغجاقیز: دخترسپید روی
 • آغجاگول : همچو گل سفید
 • آک ایپک : ابریشم سفید
 • آک چیچَک : گل سپید
 • آکچین : پاکدامن،آبرومند
 • آک ییلدیز: ستاره درخشان( اولدوز نیز به معنی ستاره است.)
 • آلا گؤز: چشم درشت و آبی رنگ / معادل شَهلاء در عربی
 • آلانور : نور درخشان،برّاق
 • آلتینای : ماه زرین
 • آلتینلی : زرین
 • آلتین یار : یار طلایی
 • آل چیچک : گل سرخ
 • آچیق گون : روز صاف و روشن
 • آغجا : سفید روی
 • آک بوداک : شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
 • آکمان : سفید، بی گناه
 • آلتین : طلا / در آذری رایج نیست. در آذری قِزِل به معنی طلا است .
 • آل کیم : رنگین کمان
 • آلگون : آفتاب سرخ
 • آلنار : انارسرخ
 • آمول: شکیبا،با ادب
 • آناک : خاطره،هدیه
 • آناگول : گل مادر(منظور ازگل فرزند دختر است)همچو گل
 • آنایار : یار مادر
 • آنداچ : خاطره ،یادگار
 • آنلیک : فهمیده،عقل
 • آنناک : یادگار،خاطره
 • آنی: خاطره،به یادآوردن
 • آی بن : آفریده همچون ماه
 • آی بنیز: ماه روی / معادل ماهرخ در فارسی
 • آی پار : درخشنده همچو ماه
 • آیپارا : ماه نو، هلال ماه
 • آی پری : زیبا مانند ماه
 • آیتاج : تاج همچو ماه
 • آیتار : مژده دهنده/ معادل بشّار در عربی
 • آیتارشن : پیک شادی
 • آیجان : دختری که روانش به پاکی ماه است
 • آی چیچک : گل آفتابگردان/ معادل گُل آفتاو در کردی جنوبی
 • آیدا : در ماه
 • آیداشن : شادی در ماه
 • آیداگول : گل ماه
 • آیدان : از ماه آمده ، همانند ماه
 • آی دینچ : پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
 • آی سِئو : دوست داشتنی مانند ماه
اسم دخترانه

اسم دخترانه

 • آیسان : مثل ماه / معادل مَهوَش و مَهسا در فارسی
 • آی سَل : پرتو مانند ماه
 • آی سَن : تو ماه هستی
 • آیسودا : ماه در آب
 • آی سون : هدیه ماه ، معادل مَهداد در فارسی
 • آی سونا : زیباروی متعلق به ماه
 • آی سوی : از نسل ماه
 • آی سین : مثل ماه هستی
 • آیشان : شناخته شده چون ماه
 • آیشن : مثل ماه صاف ودوست داشتنی
 • آی فَر : سفید مثل ماه
 • آی قاش : دارای ابروانی همچون هلال ماه
 • آی قیز: دختر ماه
 • آی گول : گل ماه،زیبا همانند ماه
 • آیلا :ن ور اطراف ماه/ معادل هاله
 • آیلار : ماه ها
 • آیلان : همراه ماه،شبیه به ماه
 • آیلین : هاله ماه
 • آیمان : انسانِ ماه، زیبا چون ماه
 • آیمان : مثل ماه
 • آیناز : معادل مهناز
 • آی نور : نور ماه/ معادل مهشید در فارسی
 • آی نیسه : دختری که چون ماه زیبا باشد
 • ائتناز :نازکن/ معادل نازاره در کردی جنوبی
 • ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
 • ائلبالی :شیرین وعسل ایل
 • ائل بَزَر : زیبا روی ایل
 • ائلتاج :تاج ایل ،مورد احترام طایفه
 • أ رکانا :آزاد
 • أرگم :نازنین من
 • أرگول :همانند گل
 • أرمغان :هدیه،تحفه
 • اود آنا :مادر آتش
 • اود دنیز: دریای آتش
 • اودشَن :شاد آتشین
 • اوروز:بخت ،خوشبخت،ماه روزه داری
 • اوستون :بهتر
 • اوسلو:صاحب کمال
 • اوغور :موفقیّت ،بخت
 • اوغورلو :فرخنده فال
 • اوکای :آفرین
 • اولدوز:ستاره
 • اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین/ معادل ثریا در عربی
 • اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
 • اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
 • اونای :شریف، نامدار
 • اونسال :بسیارمشهور
 • اونلو : پرآوازه،جذّاب
 • ایپَک : ابریشم/ معادل سُندُس و اِستَبرَق در عربی و فارسی
 • ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
 • ایزگی :باهوش و دادگر
 • ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
 • ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
 • ایشین :پرتو
 • ایشین سو :درخشش آب
 • ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
 • ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
 • ایلک ایز:اولین نشانه
 • ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
 • ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
 • ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
 • اینجی :مروارید،بسیار تابنده
 • اٶز آیتان : شبیه به شفق
 • اٶز آیسان :مانند ماه/ معادل مهسا و مهوش در فارسی
 • اٶزبال : عسل اصل
 • اٶزبیل : باسواد ، فهمیده
 • اٶز پینار: آب حیات
 • اٶز جان : محبوب
 • اٶز دَش: کاملاً یکسان
 • اٶز گو : ویژه
 • اٶزگونَش:نظیرخورشید
 • اٶزَل :چیره دست ،مخصوص
 • اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
 • اٶزن : توجه و اعتنای جدی
 • اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
 • اٶکه :تیزفهم ،باهوش
 • اٶگه : عاقل
 • اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
 • اٶوگول : سزاوار ستایش
نام دخترانه ترکی

نام دخترانه ترکی

اسم دختر ترکی با ب


 • بتی : تصویرکردن ،چهره ،اندام وپیکر،قامت
 • بَتیک : نامه،نوشته های رسمی
 • بَدیز : زیبا ،خوش قد و قامت،ظریف
 • بَگَنچ : خوشایند ،پسندیده
 • بَلگَن : شایسته ،لایق ،سزاوار
 • بَلگَین : واضح،بارز وآشکار،روشن
 • بَن شَن : من خوشبخت هستم ، من شادم
 • بَن گول : گل خالدار
 • بَن لی : دارای خال
 • بَنزَر : شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
 • بَنگین : دائمی ،جاویدان
 • بَنیجه : جاودان و همیشگی
 • باخیش : نگاه
 • بادام گؤز : چشم بادامی
 • باریش : آتش بس،آشتی
 • بارینج :شبدرکوهی
 • باغیش :بخشیدن،هدیه کردن
 • بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
 • بالا :اولاد،فرزند،نوزاد
 • باللی : ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
 • بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
 • بایان : خانم ،بانو
 • بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بر رویش نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات و گروهی باشد.
 • بولود : ابر ،بخار
 • بیر گول : گل بی مثل ومانند
 • بیرجه : تک ،یگانه ،یکی
 • بیرسَن : آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
 • بیلگه : صاحب معلومات عمیق
 • بیلگی : دانش ،سواد
 • بیلگین : صاحب دانش

اسم دختر ترکی با پ


 • پَتَک : کندو
 • پَک اؤز : دارای صبر
 • پارلا :بدرخش!تابناک شو !
 • پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
 • پارلاش : درخشندگی
 • پارلاک :نورافشان ، تابناک
 • پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده
 • پینار : چشمه ،چشمۀ جوشان آب
اسم دخترانه ترک

اسم دخترانه ترک

اسم دخترانه ترکی شیک با ت


 • تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه
 • تَرنیسه : دختر جوان و با طراوت
 • تَک آی :ماه یگانه
 • تَک گول :گل بی همتا
 • تَکسین :یکی یکدانه
 • تَگیر : ذارزش ،قیمت
 • تئل نار : زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
 • تئل نور : دارای موهای شفاف و برّاق
 • تئللی : دختری با گیسوان بلند و زیبا
 • تئلناز : دختری با گیسوی ناز
 • تابراک : سرزنده ،زرنگ و کاری
 • تاتلی : بامزه وبانمک
 • تاچلی : تاج بر سر
 • تارو : به حالت ظریف درآورنده
 • تاریم : چادر ،خانه ،مکان سر پوشیده
 • تالکوک : محل پیوند کوه هابه هم
 • تامای : بوتون آی
 • تان آک : سرخی افق ،عجیب وغریب
 • تان آل : نظیرشفق ، شگفت انگیز
 • تان زَر : طلای شگفتت انگیز
 • تان سو : خارق العاده ، شگفت انگیز
 • تان گول : گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
 • تایسیز : بی همتا
 • توپاز : نوعی سنگ وقیمتی
 • تورمَن :مرغوب و با کیفیت
 • تورناز : دخترترک ونازدار
 • تولین : آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
 • توماقان :گل نیلوفر
 • تونا : نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا در اروپا بسیار طولانیست
 • تویقو(دویغو) : احساس ،عاطفه

اسم دخترانه ترکی خاص با ج


 • جَرَن/جَران : آهوی ماده
 • جئیران/ جیران : غزال ،آهو
 • جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
 • جان سِئل : زنده و جاندار
 • جان سونار : آن که جان فدای دوست کند.
 • جان سوی : از تبار نیاکانی نیک
 • جان شَن : خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
 • جیلوه لی : عشوه گر
 • جیلوه ناز : نازنین ،عشوه گر

اسم دختر ترکی با چ


 • چئچئن : برازنده وخوشایند
 • چاغداش :معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک زمان
 • چاغری : شاهین شکاری ، دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
 • چاغلار : آبشار، آب روان جوشان و کف آلود
 • چاغلایان : آبشار
 • چاقیر : شاهین تیز پرواز
 • چایلان :ماسه زار ،ریگزار
 • چلنگ : حلقه گل ، تاج طلایی یا نقره ای
 • چولپان : نام ستاره ای
 • چیچک : شکوفه ، گل
 • چیچک ناز : نازنین همانند گل
 • چیلَک : توت فرنگی
 • چیم ناز : بسیار ناز کننده ،طنّاز
اسامی دخترانه ترکی

اسامی دخترانه ترکی

اسم دختر ترکی با خ


 • خانم : کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
 • خانم گل : خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است.
 • خانوم : خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
 • خاتون : بانو
 • خانیم : بانو
 • خانیم زَر : زر بانو

اسم دختر ترکی با د


 • دُرنا : پرنده ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ
 • دَفنه : درختچۀ برگ بو
 • دَنیز : دریا بی نهایت
 • دادلی : خوشمزه،بامزه
 • داغشَن : شادی کوهستان
 • دالغا : موج
 • دانشن :فجر شادی
 • دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
 • دورا : قله کوه
 • دوزگون : سالم و کامل و بی کم و کاست
 • دوزلو : بانمک
 • دولغون : پر ،تمام
 • دولقون : تمام و کامل
 • دویسال : دارای احساس
 • دویغو : قابلیت فهم
 • دیرلیک : آسایش ،آرامش وسازش
 • دیلَک : آرزو وخواسته
 • دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
 • دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

اسم دختر ترکی با ر


 • رشمه : روبانی برای زینت

اسم دختر ترکی با ز


 • زَرخانیم : زربانو
 • زَرلی : زر پوش

نام دخترانه ترکی با ژ


 • ژَمیس : میوه

 • ژاریک : درخشنده

 • ژالین : شعله

نام دختر ترکی با س


 • سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
 • سَرمین : باحیا ،آبرومند
 • سَلَن : آوای دلنشین
 • سَلما : برگ پهن
 • سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
 • سئزَر : قادر به درک
 • سئزال : دارای احساس و فهم
 • سئل شن : سیل شادی
 • سئلناز : سیل ناز و کرشمه
 • سئوَر : دوست دارنده ،دوست داشتنی
 • سئوَن :دلباخته
 • سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
 • سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
 • سئوشن : شادی را دوست بدار
 • سئوکال : دوست داشتنی باش و زندگی کن ،حس صداقت درعشق
 • سئوگی :احساس دوستی
 • سئوناز : دوستدار ناز
 • سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
 • سئویم :جذّاب
 • سئوین : خوشحال شدن
 • سئوینج :حس شادی
 • ساچلی :گیسوی بلند
 • ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
 • سارین :ترانه
 • ساناز: بی همتا
 • سانای :محترم
اسم دخترانه ترکی خاص

اسم دخترانه ترکی خاص

 • سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
 • سایا : یک رنگ وبی ریا
 • سایات : دارای نام و جاه
 • سایرا(سِهره یاسِیره ) : آواز خواندن ،چه چه زدن بلبل
 • سایراش : نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
 • سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
 • سایقی : احترام ،ادب
 • سایقین : احترام گزار ، شایان احترام
 • سایلان : گرامی
 • سایلاو : نماینده ،برگزیده
 • سایین : سزاوار احترام
 • سرین : شکیبایی
 • سورمه : سُرمه
 • سولماز : همیشه
 • سون گول : آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
 • سونا : قو،اُردک برای وصف دختر زیبا به کار می رود.
 • سونال : هدیه شده
 • سونای : آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده ،تقدیمی
 • سیبئل : قطرۀ باران ، خوشۀ گندم
 • سیرما : گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،
 • سیلا : ملحق شدن ،وصال

اسم دختر ترکی با ش


 • شَن آی : ماه شادی بخش
 • شَن ایز : علامت شادی بخش
 • شَن سَس : خوش آوا
 • شَن گول : گل مایه خوشبختی
 • شَن ناز : دختر نازنین و شادمان
 • شَنال : خوشحال
 • شن یار : یارشاد

اسم دختر ترکی با ط


 • طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان : بازشکاری

اسم دختر ترکی با ف


 • فَرآی : نورماه ،مایه زیبایی ماه
 • فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
 • فوندا : علف جارو علفزار

اسم دختر ترکی با ق


 • قَرَنفیل : گل میخک
 • قاراتئل : سیاه مو
 • قاراجا : تیره رنگ،بُز کوهی
 • قاراگیله : انگور سیاه دانه
 • قاراگٶز/ قره گوز : سیاه چشم
 • قنیره : زیباروی بی همتا
 • قوتلوآی : ماه مقدّس و خوش یمن
 • قیز ناز : دختر ناز
 • قیزیل : سرخ ،طلا
 • قیزیل گول :گل سرخ (رُز)،گل محمدی

اسم دختر ترکی با ک


 • کَپَنَک : پروانه
 • کَکلیک : کبک،پرنده کوهی
 • کَلَبَک : پروانه
 • کؤنول : قلب ،دل
 • کاراک : مردمک چشم
 • کاواک : درخت تبریزی ،سپیدار
 • کایرا : نیکی کردن
 • کایران : چمن ،مکانی صاف ،میدان
 • کوتکو : ساده ، فروتن ، باادب
 • کونات : دلسوز و مهربان
 • کٶلگه : سایه
اسم دخترانه ترکی قشنگ

اسم دخترانه ترکی قشنگ

اسم دخترانه ترک با گ


 • گؤزَل : زیبا،بی عیب
 • گؤزَن : جذاب ، زیبا
 • گؤک سَن : آسمانی
 • گؤک سئل : آسمانی
 • گؤک من : دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد
 • گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی
 • گل سئوین : خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن
 • گلین : عروس
 • گول آی : ماه گل
 • گول ایز : نشان گل
 • گول بَن : دارای خالی چون گل
 • گول باهار : گل بهار
 • گول بنیز : گل چهره
 • گول بوداق : شاخه گل ،بوته گل
 • گول تَک : گل کمیاب و تک
 • گول دَم : گل دم ، گل نفس
 • گول سَرَن : پراکنده کننده گل
 • گول سئل : سیلی از گل
 • گول سئوَن : عاشق گل
 • گول سئو : شیدای گُل
 • گول سوی : صاحب اصل ونسب مانند گل
 • گول یاز : گل بهاری
 • گولدَن : از گل ، گُلی
 • گولر : خنده رو و مهربان
 • گولرآی : ماه خنده رو
 • گولسون : همواره شاد
 • گوللَر: گل ها
 • گوللو : آراسته با گل ،گلدار
 • گولوش : خنده
 • گولومسَر : همیشه خندان
 • گولین : مانند گل ،گلزار
 • گوموش : نقره
 • گونَش : خورشید
 • گون : خورشید،روز، زمان
 • گون سئل : مانند خورشید
 • گون فَر : اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
 • گونول : خواسته دل
 • گٶزده : پسندیده و خوشایند

اسم دختر ترکی با ل


 • لاچین : شاهین شکاری

اسم دخترانه ترکی با م


 • مَلتَم : باد ساحلی ،مه
 • مئلیسا : تُرَنج
 • مارال : گوزن ماده
 • مارتی : مرغ دریایی
 • ماویش : دختر بور ی که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
 • مایوک : غنچه ،گل نشکفته
 • مورَن : رود ،آب روان
 • مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
 • مورتان : رنگ صورتی شفق هنگام سپیده دم
 • مورگول : گل بنفش رنگ
 • مویان : خیر و ثواب
 • مین گول : هزار گُل
 • مین ناز : هزار ناز، دارای ناز

اسم دختر ترکی با ن


 • ناخیش : همان نقش است.
 • نارچیچک : گل انار
 • نارگول : گل انار
 • نارگیله : دانه های داخل انار
 • نارین : ظریف وباریک
 • نارین گول : گل یا شکوفه ظریف
 • نازلی : پر ناز و ادا
 • نازلی : عشوه لی ناز ائدن
 • نورال : روشنایی
 • نورایشیک : بسیار درخشان
 • نورچین : سیل روشنایی ،درخشش نور
 • نوردان : آفریده از نور
 • نورسان : همچون نور
 • نورلان : نورانی شونده
 • نورمان : مثل نور

اسم دختر ترکی با و


 • وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ
 • وارجان : دارای جان ، اهل دل

اسم دختر ترکی با ی


 • یئشیم : سنگ یَشم
 • یئنی شن : جشن و شادی نو
 • یئنی گول : گل نوشکفته
 • یاراش : خوشایندی ،جذّابی
 • یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب
 • یارپاق : دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
 • یارلیک : فرمان ، دستور
 • یارماکان : هدیه،ارمغان
 • یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
 • یازگول : گل تابستانی
 • یاسام : نظم وترتیب ،قاعده وقانون
 • یاشا : آفرین ،زنده باد
 • یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
 • یاشام : عمر،زندگی
 • یاشیق : خورشید،نور آفتاب
 • یاشیل : سبزرنگ،تروتازه
 • یاشین : آذرخش
 • یاغمور : باران،بارندگی
 • یالدیز : آراسته به آب طلا ونقره
 • یالقین : سراب
 • یاناک : گونه ، لُپ
 • یورتسال: میهنی
 • یوردام : چالاکی ، ناز،عشوه
 • یوردوم : میهن من
 • یوروک : طرز زندگی
 • یوسما : نازنین ، عشوه گر
 • یوکسَل : برتر،اوج گیرنده ، دارای قیمت
 • یغما : غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد.
 • یغماناز : یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
 • یلدوز : اولدوز، ستاره
آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید