یکی از ادیان باستانی ما، دین زردتشت می باشد. دین زردتشت از ایران باستان دیده می شود و محبوب مردم بوده است. از آن جا که برخی از مردم ما از این دین پیروی می کنند لذا هسئند افرادی که ترجیح می دهند تا اسم دختر زرتشتی برای فرزند خود برگزینند. البته افرادی که به دنبال اسامی اصیل هستند نیز اسم دخترانه زردشتی شیک را برای فرزند خود انتخاب می کنند. در ادامه لیستی از اسم دخترانه زردشتی زیبا فراهم شده است که معنی آن نیز در مقابلش دیده می شود.

اسم دخترانه زرتشتی با الف


 • آبان: (در آیین زرتشتی) نام فرشته موکل آب و تدبیر امور مسائل آبان ماه. معنی نام ماه های ایرانی را نیز ببینید.
 • آتوسادر اوستایی به معنی زبردست است.
 • آرمیتی(اوستایی) (= آرمئیتی) فروتنی، پاک، محبت و الهه زمین؛
 • آزرمیدخت (اوستایی)= پیر ناشدنی+ دخت (پهلوی) = دختر آزرمیدخت به معنی دخترِ پیر ناشدنی یا دخترِ همیشه جوان؛ نام خواهر «بوران دخت» و دختر خسرو پرویز، ملکه ی ساسانی [۶۳۱ میلادی] که پس از چند ماه سلطنت کشته شد.
 • آترینا(آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین.
 • آتین (در زند و پازند) 1- موجود شده، پیدا گردیده؛ 2- به هم رسیده.
 • آرمیتا(اوستایی) پارسا، پاک، فروتن.
 • آسنا: ارفع، بلندتر، عالیتر.
 • آسو 1- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ 2- (در پهلوی) صورت پهلوی واژهی «آهو»
 • آناهیت(اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا.
 • آناهیتا(اوستایی) 1- بیآلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی؛ 2- (در اساطیر)
 • آناهید(اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا.
 • آنیتا(اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی.
 • آوید دانش، خرد، عقل. [در زبان اوستایی کلمه های «آوید، وید، ویدا»
اسامی دخترانه زردشتی

اسامی دخترانه زردشتی

نام دختر زرتشتی با ب


 • بامی(اوستایی) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشیدر.توضیحات بیشتر

نام دخترانه زرتشتی با پ


 • پارند(در زبان پهلوی) ۱- فراوانی، نعمت؛ ۲- (در اوستایی) (اعلام) نام ایزدبانوی گنج و خواسته است.(نریوسنگ مینویسد که پارند پاسبان گنجهای نهانی است که لابد مقصود از گنجهای نهانی، معادن میباشد).
 • پورچیستا(اوستایی) (= پورچیست) به معنی پُر داننده؛ در روایات زرتشتی کوچکترین دختر زرتشت و همسر جاماسب از خاندان هوگو.
 • پروین(اوستایی) 1- (در نجوم) دسته ای از شش ستارهی درخشان در صورت فلکیِ ثور

اسم دختر با خ


 • خجسته(اوستایی) 1- مبارک، فرخنده؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه نو

اسم دختر زرتشتی با د


 • درینا ۱- (دُرین+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به دُرین، ← دُرین؛ ۲- (در پهلوی barniya)؛ ۳- (در اوستایی، zarenya) به معنی زرینه؛ ۴- (در سنسکریت، hiranya) سکهی زر؛ ۵- (به مجاز) انسان گران بها و ارزشمند.
 • دیانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره های رومی) الههی ماه، جن

 • دینا1- داور، داوری؛ 2- (در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (= دینه) انتقام یافته

اسم دختر زردشتی

اسم دختر زردشتی

اسم دختر اوستایی با ر


 • رانیکا(اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.
 • رشنک(اوستایی) 1- روشن؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ 3- (اَعلام)

اسم دختر زردشتی با س


 • ساینا1- (اوستایی) (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ 2- (در طبری) ساکت

اسم دختر زردشتی با ش


 • شمیسا(= شمسا)، ( شمسا.

اسم دختر زردتشتی با ف


 • فرّا [فرّ (اوستایی) = فروغ یا موهبت ایزدی + ا (پسوند نسبت)]، ۱- منسوب به فرّ؛ ۲- (به مجاز) برخوردار از فرّ ایزدی، که هر کس از آن بهره مند شود، برازنده ی سالاری و فرمانروایی گردد و به شهریاری رسد و آسایش گر و دادگر شود.

اسم دخترانه زردشتی قشنگ با گ


 • گیسا: اسم اوستایی به معنی گیتی، جهان (از واژه ی اوستاییِ «گئیسا/gaesā» = گیتی، جهان)؛ و هم چنین معادل گیسو، گیسوی بافته (از واژه ی اوستاییِ «گئیسو/gaesu» = گیسو، گیسوی بافته)؛ هم چنین نام آوازی در زمان گرشاسب. لبست کامل اسم دختر با گ را نیز ببینید.
اسم دخترانه زردشتی

اسم دخترانه زردشتی

اسم دختر زردتشتی با م


 • مانترا:اسم اوستایی به معنی گفتار وَرجاوند اهورایی، کلام مقدّس، سخن ایزدی.
 • مهیا: اسم اوستایی به معنی بزرگ.
 • مایا1- (اوستایی) منش نیک، بخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در روم باستان)
 • مهرآذر(مهر = مهربانی و محبت + آذر = آتش)، 1- آتشِ مهربانی و محبت؛
 • میترا(اوستایی) 1- مهر، خورشید؛ 2- پیمان؛ 3- (= مهر)، مهر.
 • مینو1- (در ادیان) بهشت، فردوس؛ 2- (در پهلوی) این واژه مینوک و صورت اوستایی

اسم دخترانه زردشتی خاص با ن


 • ناهید1- (در نجوم) زهره؛ دومین سیارهی منظومهی شمسی به نسبت فاصله از خورشید ک...توضیحات بیشتر

اسم دختر زردشتی با و


 • وستا(اوستایی) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.
 • وندا1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش کننده
 • ویانا(اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.
 • ویونا[وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا
اسم دخترانه زیبا زردشتی

اسم دخترانه زیبا زردشتی

اسم دختر زردشتی با ه


 • هورا1- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار آفرینگان

اسم دختر زردشتی با ی


 • یانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نکویی بخش؛ 2- (در ترکی) در حال اشتعال
 • یسنا(اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز
آیا این مطلب مفید بود؟ 41
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید