اسم های پسر گوناگونی وجود دارد که هر کدام معنی جذابی دارند و می توانند انتخاب پدر و مادر ها باشند. انتخاب اسم پسر زرتشتی برای افرادی مناسب است که به دنبال اسامی اصیل می باشند و یا یکی از رهروان این دین هستند. اسامی پسرانه زرتشتی معمولا اسم های خاصی هستند که معنی زیبایی دارند و به اصلی ترین ویژگی دین زردشت یعنی مهر و محبت تاکید دارند. برای انتخاب اسم پسرانه زرتشتی قشنگ لازم است تا لیستی از اسم پسرانه زرتشتی شیک داشته باشید. به همین منظور در ادامه لیست اسم پسرانه زرتشتی خاص گردآوری شده است که معنی آن در مقابلش دیده می شود.

اسم پسر زردشتی

اسم پسر زردشتی

اسم پسر زرتشتی با آ


 • آئیریا= نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی
 • ایرج
 • آئین= نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی
 • آبتین= روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه،...
 • آبلاتکا= از نامهای ایران باستان
 • آپتین= شکل دیگر آبتین پدر فریدون . آبتین و آتبین .
 • آترابان= نگهبان آتش، پیشوای دینی
 • آتربان= نگهبان آتش، پیشوای دینی
 • آتروپات= صورت دیگر آذرباد، آذرپناه
 • آتور= آذر،آتش
 • آتورپات= صورت دیگر آذرباد، آذرپناه
 • آتین= در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده
 • آرین مهر= آرین = آریائی + مهر = محبت ، دوستی ، خورشید
 • آریوداد= ایرانداد،داده ایران
 • آسنا= روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی
 • آسیمن= سیمین، نقره فام
 • آمیتریس= ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی
 • ائیریا= ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب
 • اترین= آترینا - آذرین، نام پسر اوپدرم که به نوشته سنگ
 • ارجاسب= ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه،...
 • ارجاسپ= دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام...
 • اردشیر= آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از...
 • ارسن= به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع
 • ارناک= رزمجو
 • ارنواز= مرکب از ارنه سزاوار + واز واژه، به معنی...
 • ارواد= نیرومند
 • اروس= سفید ، درخشان، زیبا
 • اروشا= اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی...
 • اریا= در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای...
 • اسپندیاد= اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام...
 • اسفندیار= آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان...
 • افراسیاب= به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه
 • البرز= مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که...
 • الوند= اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان
 • اوستا= نام کتاب مقدس زرتشتیان
 • ایران= مکان آریائیانقوم اری- محل مردمان شجاع
 • ایزد= در فرهنگ ایران باستان

اسم پسرانه زردشتی با ب


 • بابک= استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه
 • بامیک= بامی،درخشان، لقب شهر بلخ
 • برزآذر= مرکب از برز شکوه، جلال + آذر آتش، نام برادر
 • بستور= زریر برادر گشتاسپ
 • بلاش= از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم
اسم پسر زردتشتی

اسم پسر زردتشتی

اسم پسرانه زرتشتی زیبا با پ


 • پرداد= نخستین آفریده
 • پرشان= دلاور، مبارز، رزمجو. به معنی شان والا هم آمده
 • پرویز= از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
 • پورشسب= نام پدر زردشت

اسم پسرانه زرتشتی با ت


 • تور= از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون...
 • تورج= نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی

اسم پسرانه زردشتی با ج


 • جاماسب= جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی
 • جاماسپ= جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی

اسم پسرانه زردتشتی با خ


 • خرداد= کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته

اسم پسرانه زردشتی با س


 • ساما= سام ، سیاه ، منسوب به سام
 • سوشیا= سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی
 • سوشیانت= سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی
 • سوشیانس= سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی
اسم پسر زرتشتی

اسم پسر زرتشتی

اسم پسر زردشتی با ف


 • فاتک= معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول...
 • فرجاد= فاضل و دانشمند
 • فرخ زات= صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
 • فرشاسب= دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
 • فروهر= در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای...
 • فرهام= نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
 • فرهنگ= علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی
 • فریدون= از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک

اسم پسر زردشتی با ق


 • قارن= از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار

اسم پسر زردشتی با ک


 • کاوه= از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان

اسم پسر زردشتی با م


 • ماونداد= نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
 • ماهانداد= داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار...
 • مشی= نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم...
 • میشه= مشی

اسم پسر زردشتی با ن


 • نیکاو= مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو

نام پسر زرتشتی با و


 • ونداد= خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
 • ویستور= گشوده و منتشر شده
اسم پسرانه زرتشتی

اسم پسرانه زرتشتی

نام پسرانه زرتشتی با ه


 • هامرز= نام سردار ساسانی
 • هامین= تابستان
 • هاوش= امت - پیروان یک پیامبر
 • هاووش= امت - پیروان یک پیامبر
 • هوبر= دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه...
 • هورمک= شبان
آیا این مطلب مفید بود؟ 20
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید