انتخاب اسم پسر کوتاه برای افرادی مناسب است که ترجیح می دهند تا اسامی فرزندانشان تلفظ ساده تری داشته باشد. برای انتخاب یک اسم پسرانه کوتاه قشنگ لازم است تا این اسامی را ببینید و با معنی این اسامی آشنا شوید. برای آشنایی با اسامی پسرانه سه حرفی و یا اسامی پسرانه دو حرفی، در تانما لیستی ارائه شده است که در کنار اسم پسرانه کوتاه شیک، معنی آن ها نیز به طور کامل دیده می شود که به انتخاب صحیح کمک می کند.

اسم پسر کوتاه با الف


 • اَحد

معنی: یگانه، یکتا، بیمانند؛ از نام های خداوند؛ یکی
ریشه: عربی

 • اَرَس

معنی: نام رودخانه ای بزرگ که از کوه های هزار ترکیه سرچشمه می گیرد و مرز میان ایران و قفقاز را طی کرده و به دریای خزر می ریزد.
ریشه: فارسی

 • اَسد

معنی: شیر، شیر درنده؛ کنایه از شجاعت و بی باکی
ریشه: عربی

 • اُرُد

معنی: نام دو تن از شاهان اشکانی
ریشه: فارسی

 • اشو

معنی: به معنی مقدس
ریشه: فارسی

 • آتا

معنی: پدربزرگ
ریشه: ترکی

 • آدم

معنی: نخستین بشری که خدا آفرید، مودب، انسان گندم گون، آهوی سفیدی که روی پوستش خط های خاکی رنگ دارد.
ریشه: عبری

نام پسر

نام پسر

 • آدی

معنی: امین تر، امانت دارتر
ریشه: ترکی

 • آرش

معنی: درخشنده؛ نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر

ریشه: اوستایی - پهلوی

 • آری

معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، نام یکی از طوایف چادر نشین مازندران
ریشه: کردی

 • آزا

معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین نام پادشاه مانایی بوده است.
ریشه: کردی

 • آزر

معنی: نام پدر ابراهیم خلیل (ع)، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است.
ریشه: عربی

 • آسو

معنی: ( اسم پسر و دختر) (تلفظ: āsu) (کردی) به معنی افق طلایی، در پهلوی به صورت واژه "آهو" آمده است، (در اوستایی) آسو به معنای تندی، شتاب و کوشا آمده است؛ شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند، نام محلی در مسیرلار به لنگه
ریشه: کردی

 • آشر

معنی: شاد، خوشحال، اسم یکی از پسران یعقوب (ع)
ریشه: عبری

 • آکو

معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر
ریشه: کردی

 • آگا

معنی: آگاه، مطلع، با خبر
ریشه: کردی

 • آلب

معنی: (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان
ریشه: ترکی

 • آوه

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

 • آیت

معنی: آیه، نشانه، شخص برجسته و شاخص، شخص بسیار زیبا رو
ریشه: عربی

اسم پسرانه کوتاه خاص با ب


 • بَها

معنی: قیمت، ارزش؛ درخشندگی و روشنی؛ (به مجاز) فر و شکوه
ریشه: عربی

 • بِشر

معنی: گشاده رویی؛ بِشر حافی صوفی معروف که در بغداد می زیست و گروهی از صوفیان را در اطراف خود گرد آورد. گویند وی در آغاز به کار لهو و لعب مشغول بود و بر اثر تذکر امام موسی ابن جعفر(ع) متنبه شد و توبه کرد.
ریشه: عربی

 • بهک

معنی: نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

اسامی پسرانه دو حرفی

اسامی پسرانه دو حرفی

اسم پسر کوتاه با ت


 • تقی

معنی: تقوا پیشه، پرهیزکار
ریشه: عربی

 • تور

معنی: از شخصیت های شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون

ریشه: اوستایی - پهلوی

اسم پسر کوتاه با چ


 • چیا

معنی: کوهستان، کوه
ریشه: کردی

اسم پسر کوتاه با ح


 • حام

معنی: حمایت کننده، نام یکی از پسران نوح (ع)
ریشه: عبری

 • حسن

معنی: نیکو، خوب، زیبا، جمیل؛ نام دومین امام شیعیان
ریشه: عربی

 • حمد

معنی: شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس؛ الحمد، سوره ی اول از قرآن کریم دارای هفت آیه، فاتحۀالکتاب
ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با خ


 • خضر

معنی: نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد.
ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با د


 • دان

معنی: قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب (ع)
ریشه: عبری

 • داو

معنی: هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند، قاضی، خداوند
ریشه: فارسی

 • دها

معنی: (تلفظ: dahā) زیرکی، هوشمندی
ریشه: عربی

 • ذکا

معنی: هوشمندی، تیزهوشی، خورشید
ریشه: عربی

اسم پسرانه خارجی کوتاه با ر


 • رَجا

معنی: امیدوار بودن، امیدواری، امید
ریشه: عربی

 • رَها

معنی: (پسرانه و دخترانه) به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی

 • رَهی
 • معنی: غلام، بنده، چاکر؛ راهی و مسافر

ریشه: اوستایی - پهلوی

 • راد

معنی: جوانمرد؛ آزاده؛ بخشنده، سخاوتمند، خردمند، دانا، حکیم
ریشه: فارسی

 • رسا

معنی: ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتی قابل درک است، بلیغ؛ (به مجاز) رشید و خوش قد و قامت
ریشه: فارسی

اسم پسرانه دو حرفی

اسم پسرانه دو حرفی

 • رضا

معنی: رضایت، راضی، خشنود؛ رضا این است که بنده از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند، هشتمین امام شیعیان
ریشه: عربی

 • ریو

معنی: ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با ز


 • زِید

معنی: رشد، فزونی؛ نام فرزند امام زین العابدین(ع)
ریشه: عربی

 • زاب

معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

 • زاد

معنی: فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
ریشه: فارسی

 • زال

معنی: سفید موی؛ پسر سام و پدر رستم
ریشه: فارسی

 • زکی

معنی: پاک، طاهر، پارسا
ریشه: عربی

 • زیا

معنی: زنده
ریشه: فارسی

نام پسر کوتاه با ژ


 • ژان

معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج
ریشه: کردی

ژاو
معنی: خالص و چکیده هر چیز
ریشه: فارسی

ژنگ
معنی: ارژنگ
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با س


 • سَعد

معنی: خجسته، مبارک، خوش یمن، سعادت، خوشبختی، خوش یمنی
ریشه: عربی

 • سام

معنی: آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال، در عبری سام به معنی "اسم" است و آن نام فرزند ارشد نوح نبی (ع) می باشد،
ریشه: فارسی

نام پسرانه کوتاه با ش


 • شَرف

معنی: حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزشهای اخلاقی بوجود می آید، بزرگواری، افتخاری که از امری نصیب شخص می شود؛ برتری؛ محل یک سیاره در منطقه البروج که سیاره در آن محل تأثیری قوی دارد.
ریشه: عربی

 • شفا

معنی: بهبود، بهبود یافتن از بیماری؛ از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است.
ریشه: عربی

 • شفق

معنی: نوری سرخ که تا مدتی پس از غروب خورشید از آسمان به زمین می تابد.
ریشه: عربی

 • شمس

معنی: خورشید؛ سوره ی نود و یکم از قرآن کریم
ریشه: عربی

 • شیث

معنی: (تلفظ: šeys) نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت و مخترع حروف هجایی بود.
ریشه: عبری

اسامی پسرانه سه حرفی

اسامی پسرانه سه حرفی

اسم پسر کوتاه با ص


 • صَفی

معنی: خالص و یگانه (دوست)؛ برگزیده؛ صاف، پاک، روشن
ریشه: عربی

 • صدر

معنی: جایی در مجلس که مخصوص نشستن بزرگان است، (به مجاز) اشخاص برتر و دارای مقام بالاتر؛ باطن و ذهن
ریشه: عربی

 • صفا

معنی: (دخترانه و پسرانه) یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام کوهی در مکه
ریشه: عربی

 • صمد

معنی: آن که دیگران به او نیازمند هستند و او از دیگران بی نیاز است؛ (به مجاز) خداوند

ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با ض


 • ضُحا

معنی: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، سوره نود و سوم قرآن کریم
ریشه: عربی

 • ضیا

معنی: نور، روشنی
ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با ط


 • طَیب

معنی: پاک، پاکیزه، مطهر
ریشه: عربی

 • طرب

معنی: شادمانی، خوشی
ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با ظ


 • ظفر

پیروزی و نصرت

ریشه: عربی

اسم پسرانه کوتاه زیبا با ع


 • عاد

معنی: نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد.
ریشه: عبری

 • عدل

معنی: دادگری، داد
ریشه: عربی

 • عدن

معنی: بهشت زمینی
ریشه: عبری

 • عضد

معنی: بازو، یار و یاور
ریشه: عربی

 • علا

معنی: بزرگی، رفعت
ریشه: عربی

 • علی

معنی: بلند مرتبه، نام امام اول شیعیان
ریشه: عربی

اسم پسر کوتاه با غ


 • غَنی

معنی: ثروتمند؛ آن که از کمک و هم کاری دیگران بی نیاز است؛ از صفات و نامهای خداوند، ویژگی آن که ذات و کمال او به دیگری متوقف نباشد.
ریشه: عربی

اسم پسرانه کوتاه

اسم پسرانه کوتاه

اسم پسر کوتاه با ف


 • فرج

معنی: گشایش در کار

ریشه: عربی

 • فرخ

معنی: (دخترانه و پسرانه) به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 • فرض

معنی: آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان
ریشه: عربی

 • فلق

معنی: سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • فور

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی
ریشه: هندی

اسم پسر کوتاه با ق


 • قلی

معنی: غلام و بنده

ریشه: ترکی

 • قَیس

معنی: با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه نمودن
ریشه: عربی

اسامی پسرانه کوتاه با ک


 • کاد

معنی: نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

 • کرم

معنی: بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
ریشه: عربی

 • کسا

معنی: عبای ضخیم
ریشه: عربی

 • کوت

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 • کیا

معنی: پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با گ


 • گیو

معنی: از شخصیتهای شاهنامه،نام پسرگودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با ل


 • لار

معنی: نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه
ریشه: فارسی

 • لنا

معنی: نمکین، مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
ریشه: سنسکریت

 • لیث

معنی: شیر، اسد، (به مجاز) دلیر و شجاع، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری

ریشه: عربی

اسم های پسرانه

اسم های پسرانه

اسم پسر کوتاه با ن


 • نبی

معنی: پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
ریشه: عربی

 • نجف

معنی: نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
ریشه: عربی

 • نصر

معنی: یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
ریشه: عربی

 • نقی

معنی: پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
ریشه: عربی

 • نوح

معنی: معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عبری

 • نهل

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

 • نیک

معنی: خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح
ریشه: فارسی

 • نیو

معنی: دلیر، شجاع
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با و


 • ویو

معنی: گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

اسم پسر کوتاه با ه


 • همت

معنی: اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی
ریشه: عربی

 • هود

معنی: نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • هوم

معنی: نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاهنامه، نام مردی پرهیزکار و عابدی کوه نشین از نژاد فریدون، در زمان افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

آیا این مطلب مفید بود؟ 23
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید